Komenského cesta za štěstím národa

15.11.2020

Připomínáme si 350 let od úmrtí Jana Amose Komenského. O životě a díle Učitele národů, biskupa Jednoty bratrské, osobnosti, která přes těžké životní ztráty neztratila lásku, naději a víru, toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Málo se ale připomínají jeho myšlenky o štěstí. 

Štěstí se na první pohled Komenskému vyhýbalo velkým obloukem. Morové rány jej připravily o rodiče a sourozence, později o manželku a děti, 30 letá válka a následná rekatolizace omezila Komenského svobodu pohybu ještě více, než 3 měsíce nouzového stavu. Při požáru v Lešně mu shořela velká část rukopisů. Z dnešního pohledu se jeví jako zázrak, že se Komenský psychicky nezhroutil, nerezignoval, nepropadl apatii a beznaději.
Naopak. Po všech utrpeních, ztrátách a neštěstích píše knihu "Štěstí národa". Je cenné, když nás těžké životní situace přivedou k objevení duchovního bohatství. Knížka "Štěstí národa" takovým bohatstvím překypuje. (citáty Komenského dávám do uvozovek)
Jaké jsou podle Komenského hlavní faktory, které signalizují, že se určitý národ nachází na cestě za štěstím, za naplněním svého potenciálu, svého poslání?


Nezávislost, samostatnost

Jeden z hlavních klíčů k prosperitě spatřoval Komenský v nezávislosti země. Dnes je více než polovina naší legislativy svázána záplavou evropských směrnic a nařízení. Komenský množství předpisů, ale též množství funkcí pro různé papaláše ostře kritizoval. Nevím, zda by dnes Komenský plakal nebo by se smál, když naši zákonodárci řeší zákaz chovu slepic v klecích... Celá země je totiž dnes sevřena v neviditelných klecích tisíců direktiv.


Dobré zákony, které pomáhají prosadit spravedlnost

Komenský nebyl proti zákonům, věděl, že je důležitý řád. Rozlišoval však pravidla, která slouží životu a "legislativní plevel", na němž se jen přiživují různí vykladači práva. Za kvalitní považoval Komenský zákony, které pomáhají udržovat vše v rovnováze, a to tak, že vzdalují bezpráví od nevinných a trestají ty, kdo bezpráví páchají.
Kde jsme dnes? Řada zákonů je děravá jako ementál, různí lobbisté si v nich prosadili výjimky, které nahrávají prospěchářům. Okradení lidé se těžko domáhají náhrady škody. Nedaří se prosadit spravedlnost ohledně privatizačních a jiných podvodů a poctiví občané, nejen v kauze H- Systému, trpí. Kdyby měl dnes Komenský popsat realitu našeho "právního státu", možná by citoval z knihy Izajáše: "Právo je potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit..."


Moudří politici

Proč máme nekvalitní zákony? Protože nemáme dostatek moudrých politiků, což je podle Komenského další důležitý předpoklad pro to, aby se národu dobře dařilo. Správní politici a soudci mají být podle Komenského mírní vůči dobrým lidem, ale přísní vůči zlým. Zatím jsme v politice byli často svědky toho, že naši zákonodárci šli zlým lidem na ruku.
Komenský kritizoval množství funkcí. Kdyby Komenský viděl, jak přes 80% poslanců a senátorů má v dnešním Parlamentu funkce různých místopředsedů (např. 9 členný výbor má předsedu a 4 místopředsedy), předsedů podvýborů, klubů a komisí (vše samozřejmě s příplatky přesahujícími minimální mzdu), asi by se mu otevírala Bible v kapse. :-)
Je v naší zemi nedostatek moudrých občanů nebo se za moudrost považuje to, do politiky nevstupovat? Politika má být službou lidem. Naše země potřebuje ministry, kteří svůj úřad budou brát nikoli jako nástroj k mocenským hrám, ale jako službu společnosti.


Vzdělanost

Komenský kladl důraz na to, aby informace, které studenti získávají, uměli také správným způsobem použít. Je totiž rozdíl mezi chytrostí a vychytralostí. Pokud někdo použije nabyté informace ve svůj prospěch a ne pro blaho druhých, může to mít negativní důsledky. Komenský proto dbal na to, aby se u studentů budovaly správné postoje a návyky. Za prozíravé považoval osvojení kázně, spravedlnosti, přímosti, důvtipu a moudrosti.

"Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané." Vychováváme dnes budoucí občany k poctivosti, odpovědnosti, k odvaze, obětavosti nebo skromnosti? Doba nároková, ve které žijeme, se vyznačuje mimo jiné tím, že řada lidí šermuje se svými právy, ale je (zatím) málo těch, kteří považují za svoji povinnost sloužit druhým lidem a celé společnosti.
Cílem vzdělání a moudrosti, má být podle Komenského to, aby "člověk:
a) viděl před sebou jasnou cestu života a po ní opatrně vykračoval,
b) pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost."

Předvídáme budoucnost?

Další předpoklady, které jsou podle Komenského důležité pro prosperitu národa, jsou:
a) demografický růst,
b) dobrá péče o zemi,
c) pracovitost, podnikavost, tvořivost a
d) bojeschopnost zajišťující bezpečnost.

Národ potřebuje mít naději do budoucnosti. Potřebujeme věřit, že "vláda našich věcí se k nám zase navrátí." Jestliže se navrátíme k hodnotám, které stály u zrodu naší státnosti. Kde je naděje, rodí se i více dětí, kde je elán a entuziasmus, tam se rodí nové plány a vize.

Štěstí je vedlejší produkt snahy učinit druhé šťastnými. Jestliže bude naším cílem naše štěstí, bude se nám vzdalovat. Budeme-li ale usilovat o to, abychom jednoho dne předali naši zemi v lepším stavu, než v jakém jsme ji převzali od našich předků, bude radost tady žít.
Žádná penzijní reforma nás nespasí, pokud se nebude rodit více Čechů, Moravanů a Slezanů. Potravinovou nezávislost nebudeme mít, pokud necháme do naší půdy valit jedy, které ničí život. Prosperitu nebudeme mít, pokud bude stát dusit podnikatele přebujelou administrativou. Úkolem státu má být v první řadě vytvoření bezpečného prostředí pro život. Prostředí, ve kterém se nedaří zlodějům a prospěchářům, ale lidem pracovitým a odpovědným.
"Národe český, navrať se ke Kristu!"

Tato Komenského výzva nám může v roce 2020 připadat jako z jiného světa. Zbožný život dnes není úplně in. Ale nemusíme se stát národem mnichů a jeptišek a přesto můžeme na Komenského volání reagovat vstřícně. Jaký charakter měl Kristus? Byl obětavý, pokorný, tichý, spravedlivý, mírný. Zkusme ze svého srdce vyhnat sobectví, smutek, skepsi nebo cokoliv negativního a dát na první místo lásku k druhým lidem, službu bližním. Jestli má Komenský pravdu, vrátí se pak do života našeho národa radost, svornost a taky to štěstí.