Zásady zpracování osobních údajů a ochrany Vašeho soukromí

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás prioritní záležitostí a řídíme se platnými pravidly GDPR. Níže najdete údaje o tom, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme a jak Vaše soukromí chráníme. 

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem údajů je manželka kandidáta, paní Radoslava Michálková. Právním titulem je skutečnost, že se jedná o navrhujícího občana podle §25 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky. Komunikovat na základě Vámi poskytnutých informací s Vámi také může pan Libor Michálek a členové volebního týmu - volební manažerka a jednotliví krajští koordinátoři.

2. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

Informace z průvodního listu k podpisovým archům nám pomohou při zpracování archů. Pokud například zjistíme, že na některém chybí nějaké údaje, můžeme se obrátit na toho, kdo daný arch vyplnil a zaslal. Pokud se hlásíte do soutěže, nebo jste ochotni pomoci během kampaně, Vámi zadané informace nám slouží k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat. Zpracováváme následující data, a to v závislosti na to, zda jste:

a) Osobou, která podepsala petici na podporu kandidatury pana Libora Michálka pro volbu prezidenta republiky. V tomto případě se jedná o následující osobní údaje stanovené v § 25 odst. 3 výše uvedeného zákona:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo údaj, že trvalý pobyt na území České republiky nemáte, a číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu s údajem, o jaký druh dokladu se jedná. Osobním údajem je také Váš připojený vlastnoruční podpis.

b) Osobou, která shromažďuje podpisy na petici podle písm. A) a následně je zasílá spolu s dotazníkem na adresu navrhujícího občana. V tomto případě se jedná kromě informací uvedených v bodě a) též o Váš mail, telefon případně další informace nezbytné pro zapojení do volební kampaně (preferovaná činnost ve volebním týmu, disponibilní čas apod.). Tyto informace jsou využívány pro koordinaci práce dobrovolníků a její vykazování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, a to v souladu s § 36 odst. 4 příslušného zákona.

c) Osobou, která poskytuje finanční dar na volební kampaň - v tomto případě se jedná o údaje podle § 36 odst. 3 uvedeného zákona tj. jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu. Tyto údaje jsou veřejně dostupné, neboť pohyby na transparentním volebním účtu jsou přístupné všem.

3. Předáváme někomu Vaše osobní údaje?

Údaje podle odst. 2 písm. A) jsou v souladu se zákonem předávány Ministerstvu vnitra. Ostatní údaje jsou předávány Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Při práci dobrovolníků se nespecifikuje uvedenému Úřadu činnost, pouze počet hodin této práce nebo ocenění dobrovolně provedené propagace kandidáta.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše údaje, které máme díky Vašemu souhlasu, o Vás budeme zpracovávat po dobu prezidentské kampaně.

5. Jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte?

i. Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům - tzn. můžete nám zaslat dotaz, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a jak s nimi nakládáme.

ii. Právo na opravu - pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

iii. Právo vznést námitku - v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání nebo nabízení produktů nebo služby, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

iv. Právo na výmaz (tzv. právo "být zapomenut") - na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

v. Právo na omezení zpracování - v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat. Jednolité případy, na které se toto vztahuje, najdete zde: https://www.guard7.cz/pravo-subjektu-udaju-na-omezeni-zpracovani/

vi. Právo na přenositelnost údajů - v případě, o to požádáte, poskytneme Vám vaše osobní údaje, které zpracováváme. Případně je můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

vii. Právo podat stížnost - pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. Jak nás můžete kontaktovat?

Své dotazy či připomínky můžete zasílat na email manager@libormichalekprezidentem.cz.

Vyplněné podpisové archy zasílejte na adresu Mgr. Radovana Michálková, Modřínová 496, 253 03 Chýně.

7. Jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Můžete se spolehnout. Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a hlídáme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, napište nám na manager@libormichalekprezidentem.cz.

Tyto podmínky jsme zveřejnili 19.7. 2022.
Průběžně může docházet k jejich aktualizaci, aktuální verzi podmínek najdete vždy na této stránce.